Smluvní podmínky

Vymezení pojmů

„Naložení s věcí“ – Naložení s věcí se rozumí především její prodej. V případě, že bude věc vyhodnocena jako neprodejná (z důvodu poničení, nefunkčnosti či zanedbatelné hodnoty) bude ekologicky zlikvidována. Stejně bude postupováno v případě, že se věc nepodaří ani na druhý pokus prodat.

„Vlastník“ – Vlastníkem se dále rozumí majitel věci, který se rozhodne využít služby Prodejtodal.cz popř. osoba, která má oprávnění s věcí nakládat např. na základě plné moci od majitele věci.

„Provozovatel“ – Provozovatelem se rozumí obchodní společnost ProdejToDál s.r.o. se sídlem V korytech 3234/18a, Praha - Strašnice, 100 00, IČ: 01622536 zapsaná u Městského soudu v Praze, spisová značka C 208734.

„Svoz“ – Svozem se rozumí věc(i), které jsou určeny k Naložení s věcí po doručení do provozovny Provozovatele.

„Věc“ – Věcí se dále rozumí movitá věc či věci, které jejich Vlastník zamýšlí prodat prostřednictví služby Prodejtodal.cz. Věc musí splňovat podmínky pro využití služby Prodejtodal.cz zejm. s ohledem na zakázané zboží dle aukro.cz. a dále velikost a hmotnost dle podmínek smluvních přepravců.

„Zákazník“ – Zákazníkem se rozumí osoba, která koupí Věc od Provozovatele.


1. Registrace
Při registraci předá Vlastník Provozovateli informace nutné k tomu, aby mohl objednat svoz a využít služby Prodejtodal.cz.

2. Svoz
Objednáním svozu podává Vlastník návrh na uzavření kupní smlouvy na Věc, která bude obsahem svozu. Za objednání svozu se považuje i fyzické doručení Věci Vlastníkem Provozovateli. Při fyzickém doručení dojde rovněž k registraci dle ad1. Do doby akceptace tohoto návrhu Provozovatelem uděluje Vlastník výslovné zmocnění k Naložení s věcí.

3. Převzetí věci
Po obdržení Věci bude Věc prohlédnuta, zatříděna a dále budou provedeny všechny kroky nutné k Naložení s věcí.

4. Vystavení
Vystavením na Aukro.cz, Sbazar.cz, Bazos.cz a Annonce.cz Provozovatel přijímá návrh na uzavření kupní smlouvy. Kupní cena věci pro Vlastníka je stanovena jako částka, za kterou Provozovatel věc prodá Zákazníkovi po odečtení odměny Provozovatele. Odměna Provozovatele se řídí ceníkem platným v den objednání služby ProdejToDál.cz.

5. Prodej
Po prodeji Věci Provozovatel zajistí zejména zabalení, dopravu a zinkasování kupní ceny. V případě, že se Věc neprodá, Provozovatel odstupuje od kupní smlouvy a dále jedná v souladu se zmocněním k Naložení s věcí. Provozovatel odstupuje od kupní smlouvy také v případě, kdy od kupní smlouvy odstoupí Zákazník. Zákazník má na odstoupení od smlouvy 14 dní a může tak učinit bez uvedení důvodu.

6. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu smluvních podmínek. O případné změně bude Vlastník informován zprávou na registrovaný email. V případě změny smluvních podmínek má Vlastník možnost odstoupit od smlouvy, odvolat zmocnění k Naložení s věcí a nechat si věc zaslat zpět na náklad Provozovatele.

7. Práva a povinnosti smluvních stran tj. Vlastníka a Provozovatele se dále řídí právním řádem ČR zejména občanským zákoníkem.

8. Ochrana osobních údajů
Veškeré osobní údaje jsou použity v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. pouze pro vyhodnocení, nabízení výrobků a služeb a zasílání informací o nabídkách služby prodejtodal.cz. Osobní údaje nejsou za žádných okolností poskytovány jiným subjektům.